Slide background

Slide background
Slide background
Slide background

Seva At The Temple

   Other regular Poojas  40-00  
   Shiva Pooja  40-00
 Maha Pooja  100-00
 Maha Rudrabhishekha  600-00
 Trikala Pooja  100-00
 Swayam Archana  25-00
  Bhilwa Patra Archana  35-00
  Kalashabhisheka  75-00
 Shankabhisheka  75-00
 Ksheerabhishekha  75-00
 Thylabhishekha  50-00
 Kalasha Snana  50-00
 Pancha Kajjaya  10-00
 Rudrabhishekha  35-00
  Kartika Pooja  35-00
  Kumkumarchane  35-00
 Laddu Prasadam  10-00
  Hannu Kai  25-00
  Aarati  5-00
 Japa  35-00
  Dharabhishekha  40-00
 Gana Homa (outside  Kshethra)  800-00
 Samudra Pinda  700-00
  Maha Thila Homa  200-00
 Dhuva Homa  1,000-00
  Rudra Homa  2,500-00
  Nava Griha Shanti Homa  2,500-00
 Sudharshana Homa  3,000-00
 Chandika Homa  3,000-00
 
 All Poojas in one time  350-00  
 Pushpalankara Pooja  75-00  
 Durga Namaskara Pooja  35-00  
 Uma Maheshwari Pooja  35-00  
 Appada Pooja  50-00  
 Modaka Pooja  100-00  
 Naga Tambila  35-00  
 Satya Narayana Pooja  350-00  
 Satya Narayana Pooja  (outside Kshethra)  900-00  
 Panchamrithabhishekha  50-00  
 Sahasra Nama Paarayana  40-00  
 Nivedya Pooja  65-00  
 Guru Pooja  40-00  
 Bhairava Tarpana  100-00  
 Swayamvara Pooja  225-00  
 Nava Griha Pooja  75-00  
 Nava Griha Maha Pooja  200-00  
 Shani Pooja  40-00  
 Shani Katha  225-00  
 Shani Abhishekha  125-00  
 Vaidika Vivaha  (outside  Kshethra)  950-00  
 Anna Santharpana  Shashwatha Nidhi  10,000-00  
 Gana Homa  600-00  
 Shashwatha Pooja Nidhi  (Patrons)  1,000-00  
 Devi Pooja  40-00  
 Navarathri Vishesha  Pooja(1 Day)  1 Lakh  
Shashwatha Pooja Nidhi  500-00